Är du sammanboende, gift, singel eller lever du i partnerskap? Oavsett hur din livssituation ser ut berörs din vardag av juridiska frågor.
Här är de viktigaste avtalen och dokumenten inom en familj eller parrelation:

Samboavtal

För sammanboende, eller sambor, gäller andra och mindre omfattande regler än för de som är gifta. Sambolagen reglerar nämligen enbart bostad och bohag som införskaffats för det gemensamma boendet. Därför är det viktigt att komplettera med testamente och eventuella avtal. Genom ett samboavtal kan man avtala bort sambolagen, så att var och en kan behålla sina ägodelar vid en eventuell separation.

Äktenskapsförord
Ett äktenskapsförord upprättas för att göra viss eller all egendom enskilt ägd i ett äkten­skap. Som exempel kan nämnas, då makar vill göra ärvd egendom till enskild egendom eller när makar vill hålla sina respektive förmögenheter åtskilda. Vid en separation kommer makarna då att behålla vad var och en äger enligt det upprättade äktenskapsför­ordet.
Äktenskapsförord kan upprättas i samband med att man ingår äktenskap eller under äktenskapet. Äktenskapsförord registreras vid Skatteverket.

Bodelning under äktenskap
När makar vill ändra på ett ägandeförhål­lande, av exempelvis en fastighet, kan det ske genom att de gör en bodelning under pågående äktenskap. Anmälan om bodel­ning skall först göras till Skatteverket för att bli giltig. Därefter upprättas bodelningen, som bland annat kan ligga till grund för en lagfart.

Testamente
För att sambor ska kunna ärva varandra måste parterna upprätta ett testamente. Även den som inte har några arvingar, eller som önskar att kvarlåtenskapen ska tillfalla någon särskild, bör upprätta ett testamente.
Makar kan upprätta ett inbördes testamente, till exempel för att låta enskild egendom tillfalla barn. När det finns barn från tidigare förhållande (särkullbarn) kan efterlevande make/maka skyddas genom ett testamente.
För att säkerställa att testamentet uppfyller alla formkrav bör man anlita en sakkunnig person när det upprättas.

Gåvobrev
För att en gåva ska vara giltig måste den vara överlämnad (traderad). För att en gåva av fastighet inte ska betraktas som köp gäller vissa regler. Det är därför viktigt att anlita sakkunnig vid upprättande av gåvobrev.

Partnerskap
För registrerat partnerskap gäller samma lagstiftning som för äktenskap.

Livsarkivet
– för dina viktigaste papper
Vet dina närmaste var de kan hitta försäk­ ringar, avtal, gåvobrev, testamente och andra viktiga papper, om det värsta händer dig? Sveriges auktoriserade begravningsbyråer erbjuder dig en kostnadsfri tjänst som kal­ las Livsarkivet – ett dokument som bringar klarhet hos dina närmaste när de som mest behöver det. Vi hjälper dig att fylla i, förvara och kontinuerligt uppdatera ditt exemplar av Livsarkivet, utan kostnad och utan för­ pliktelser. Och vi bevakar det under hela din livstid. Livsarkivet finns att hämta hos alla auktoriserade begravningsbyråer eller fyllas i och laddas ner från nätet, livsarkivet.se. Det är en del av den trygghet som det innebär att anlita någon av oss.