Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt med lokal personlig rådgivning

Boka ett möte med en auktoriserad boutredare nära dig. En timmas rådgivning, upprättande av testamente samt ett möte för undertecknande och bevittning ingår. 

Pris 4.300 kr

Framtidsfullmakt online eller över telefon

Hos Lexly kan du när som helst upprätta en framtidsfullmakt själv online. Du kan även få hjälp av jurist på telefon eller video.

Online 1.075 kr (ord.1.195 kr)
Med jurist 3.591 kr (ord. 3.990 kr)

Framtidsfullmakt

Med en framtidsfullmakt kan du bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig senare i livet, när du inte längre själv har möjlighet på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande.

Fullmakten utställs alltså för ett framtida behov där du utser en person som tar över dina angelägenheter. Tanken är att framtidsfullmakten då blir ett alternativ till att utse god man eller förvaltare och att det ger enskilda personer större integritet och inflytande över sina ekonomiska och personliga angelägenheter.

Framtidsfullmakten kan avse ekonomiska och personliga angelägenheter, men får inte avse medicinsk vård.

Du bestämmer vem som ska företräda dig

Fördelen med en framtidsfullmakt är att du själv kan bestämma vilken peson som ska företräda dig. Tidigare har det alltid skett i offentlig regi med god man eller förvaltare. Om du inte skriver framtidsfullmakt så kommer dock fortfarande ställföreträdarskapet ske i offentlig regi.

Fullmaktsgivare är den som ger fullmakt till någon annan. Fullmaktshavare är den som får fullmakten att företräda dig.

Hur en framtidsfullmakt träder i kraft

Det finns alltid möjlighet för fullmaktsgivaren att återkalla en framtidsfullmakt. Fullmakten träder ikraft då fullmaktshavaren eller domstol bedömer att du själv inte har möjlighet att ta hand om de angelägenheter som framtidsfullmakten avser.

Det finns flera skydd för fullmaktsgivaren som är möjliga att skriva in i en framtidsfullmakt. T. ex. att domstol ska pröva när fullmaktshavaren ska träda in, du har möjlighet att utse en särskild granskare gentemot fullmaktshavaren samt att överförmyndaren har rätt att kontrollera och också entlediga fullmaktshavaren om denne brister i sitt uppdrag.