Ordlista

Ordlista:

A

Arvinge. En arvinge är en arvtagare , dvs. en person som enligt lag ärver den avlidne. Till arvingarna hör efterlevande make, maka eller registrerad partner, samt den avlidnes släktingar som delas in i tre arvsklasser.
1. Bröstarvingar (den avlidnes barn) eller barnbarn
2. Avlidnes föräldrar, syskon, syskonbarn, syskonbarnbarn eller halvsyskon
3. Avlidnes far- och morföräldrar, moster, morbror, faster eller farbror
Finns ingen av dessa är det Allmänna Arvsfonden.

Arvlåtare. Avliden som efterlämnar ett arv

Arvslott. Är den del av arvet som tillfaller en arvinge

Arvsskatt. Arvsskatten som slopades den 1 januari 2005 var en skatt som betalades på värdet av det man ärvt.

Arvtagare. Se Arvinge Den som skall erhålla arv

Arvskifte. Handling som visar vad var och en av arvingarna får som sin del av arvet. Ett arvsskifte skall vara godkänt av alla arvingar för att gälla.

 

B

Begravningskonto. Bankkonto eller värdepappersfond som tecknats i livstiden och där behållningen inklusive ränta eller värdetillväxt skall täcka begravningskostnaderna. Eventuellt överskott tillfaller dödsboet.

Bouppteckning. Förteckning över tillgångar och skulder i dödsboet. Bouppteckningen skall registreras i Skatteverket.

Boutredning. Dödsbodelägarnas förvaltning och avveckling av dödsboet, vilket innebär att man betalar skulder, inkasserar fordringar, säger upp abonnemang osv.

Bovårdare. Nära anhörig som tar hand om det som brådskar efter dödsfallet, exempelvis tömma kylskåp och betala räkningar.

Begravningshjälp. Ekonomiskt bistånd till begravningskostnaderna. Idag avses med uttrycket oftast det bistånd som kommunens socialförvaltning beviljar dödsbo som saknar tillgångar.

Bodelning. Uppdelning av gemensam och enskild egendom mellan makar eller sambor.

Bouppgivare. Den som bestämmer tid och plats för bouppteckningsförrättningen samt uppger de tillgångar och skulder som den avlidne lämnat efter sig.

Bouppteckningsförrättning. Sammanträde till vilket dödsbodelägarna kallas för att gå igenom förutsättningarna för bouppteckningen.

Boutredning. Benämning för de åtgärder som måste vidtas i samband med en persons bortgång. Boutredningen avslutas först då dödsboet avvecklas genom arvskifte.

Boutredningsman. Utomstående person, vanligtvis boutredare från en begravningsbyrå, en jurist eller advokat, som har till uppgift att i delägarnas ställe ta hand om förvaltningen av dödsboet.

Bröstarvingar. Närmaste arvingar, barn, barnbarn, barnbarnsbarn osv.

 

D

Delgivning. Överlämna en handling, t.ex en testamentskopia till legala arvingar inför eller i samband med bouppteckning.

Deposition. Pengar till den egna begravningen som sätts in på särskilt konto i bank genom begravningsbyråns försorg. Med depositionen kan följa ett förordnande som innebär att man i förväg bestämmer eller uttrycker en önskan om hur begravningen skall ske.

Dödsbo. De tillgångar och skulder, rättigheter och skyldigheter som den avlidne lämnar efter sig.

Dödsbodelägare. De som är delägare i dödsboet, d v s efterlevande make, sambo, arvingar och eventuella testamentstagare.

Dödsfallsanmälan. Att anmäla någons dödsfall. Används i första hand avseende officiell anmälan till olika myndigheter, kyrkan eller försäkringsbolag och liknande. Även benämningen på särskild blankett som används eller krävs av exempelvis försäkringsbolagen.

Dödförklaring. Beslut av domstol att en försvunnen person skall anses vara död. Reglerna om dödförklaring återfinns i Ärvdabalken. Ansökan om dödförklaring får göras när tio år gått sedan den försvunne veterligen senast var vid liv. Skulle den försvunne vara över 75 år gammal kan ansökan göras redan efter fem år. Kan det antas, eller är det utrett, att den försvunne befann sig i livsfara får ansökan göras redan efter tre respektive ett år.

Dödsbevis. Intyg som visar att en person är död. Vanligen utfärdas dödsbeviset av den läkare som först konstaterat att personen är död. Jfr dödsorsaksintyg som visar vad dödsorsaken är.

Dödsboanmälan. Ett alternativ till bouppteckning som görs av socialförvaltningen i de fall den avlidnes tillgångar (jämte ev. andel i efterlämnad makes giftorättsgods) inte förslår till annat än begravningskostnader och andra kostnader i anledning av dödsfallet.

 

E

Efterlevande. De personer i familjen, släkten och bekantskapskretsen som den avlidne lämnar efter sig. Med efterlevande avses ofta nära anhöriga, men även mer avlägsna vänner och bekanta räknas också som efterlevande.

Enskild egendom. Är sådant som det genom villkor i antingen äktenskapsförord, testamente eller gåva bestämts inte ska delas på hälften om makarna skiljer sig.

 

F

Framtidsfullmakt. Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv.

Fri förfoganderätt.  Ett juridiskt begrepp som innebär att egendom som vid dödsfall tillfaller någon ger denne rätt att på alla sätt förfoga över egendomen utom rätten att genom testamente förordna om den.

Fullmakt. En fullmakt behövs när någon för annans räkning ska utföra ett uppdrag, företräda eller sluta avtal med annan. En fullmakt ger personen som fått fullmakten (fullmäktigen) rätt att handla för någon annans räkning (fullmaktsgivaren) i dennes namn.

Full Äganderätt. Anges i testamentet när testamentstagare erhåller arv som inte omfattar efterarvsrätt. Testamentstagaren är då fri att göra som han vill med arvet.

Förordnande. Någons föreskrift om hur han eller hon önskar att begravningen skall ordnas och utformas (praktiskt förordnande) eller föreskrift om arv i testamente (juridiskt förordnande) eller avsättning av medel till begravningen genom exempelvis bank eller tecknande av liv- eller begravningsförsäkring (ekonomiskt förordnande).

Förmyndare. T.ex föräldrar är förmyndare för sina barn.

Förrättningsmän. Två, utanför dödsboet stående, kunniga och trovärdiga personer, gode män, som upprättar bouppteckningen.

 

G

Giftorätt. Hälften av makarnas gemensamma nettotillgångar (tillgångar minus skulder).

Gåva. Gåva som av gåvotagaren kan göras gällande först efter givarens död. Sådan gåva är giltig endast om den skett genom testamente, vilket bl.a. innebär att det står givaren fritt att när som helst före sin död återta gåvolöftet.

Gåvobrev. En handling där en gåvogivare ger bort något till en gåvotagare. Gåvobrev används främst när någon vill ge bort värdefull, fast egendom.

 

I

Inbördes testamente. Är beteckningen på ett testamente där två eller flera personer i ett gemensamt testamente förordnar om sin egendom.

 

K

Kvarlåtenskap. Det som en avliden lämnar efter sig i form av lösöre, fast egendom, värdepapper och andra ägodelar. Kvarlåtenskapen ärvs av de efterlevande arvingarna.

Konkursförvaltare. Person som övertar dödsboets förvaltning om tillgångarna inte täcker skulderna.

 

L

Laglott. Hälften av bröstarvinges arvslott.

Legala arvingar. Med den efterlevande maken gemensamma bröstarvingar eller arvingar efter den först avlidne maken när barn saknas.

Legat. Viss sak eller visst belopp erhållet genom testamente.

Legatarie. Mottagare av legat.

Lösöre. Bruksföremål i bostaden, exempelvis möbler, mattor, husgeråd, prydnadsföremål, konst, smycken m.m.

 

O

Oskiftat dödsbo. Dödsbo där arvskifte ännu inte har skett.

 

S

Samboavtal. Talar om hur bostad och saker ska fördelas vid separation eller när någon dör.

Skiftesman. Utses av tingsrätten efter ansökan av dödsbodelägare när enighet inte kan uppnås hur ett dödsbo skall skiftas.

Särkullbarn. Barn som ej är gemensamma med efterlevande make.

 

T

Testamentarisk efterarvinge. Arvinge som genom testamente erhåller lott som annan testamentstagare tidigare innehaft och förfogat över.

Testamentsexekutor. Person som testator har utsett i testamentet för att sköta förvaltningen och fördelningen enligt testamentet.

Testamentsgivare. Synonymt med testator.

Testamentstagare. Se universell testamentstagare.

Testator. Den som upprättar testamente, testamentsgivaren.

 

U

Universell testamentstagare. Om den avlidne testamenterat hela eller en del av boet blir mottagaren dödsbodelägare och kallas universell testamentstagare.

 

V

Vårdnadsintyg. Handling som intygar vem som är vårdare av dödsboet, dvs är den som har hand om dödsboets angelägenheter. I första hand krävs vårdnadsintyg av Posten för att den som har hand om en avliden persons bo skall kunna kvittera ut postförsändelser, pensionsanvisningar eller postgiroutbetalningskort.

 

Ä

Äktenskapsförord. Ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom.

 

Ö

Överförmyndare/Överförmyndarnämnd. En kommunal tillsynsmyndighet för gode män., förmyndare och förvaltare

 

Boka rådgivning

När du behöver sitta ned med en kunnig person och diskutera familjejuridiska frågor.